Příručka mentoringu

Kominácká JitkaLacina LuborRozmahel Petr

Publikácia sa zaoberá problematikou mentoringu a budovania mentorských kapacít a má ambíciu byť príručkou pre implementáciu mentoringu a budovanie mentorských kapacít, vrátane zvládania edukačných zmien, akými sú posilňovanie významu aktivizačných metód a IKT vo výukovom procese. Najdôležitejšiu a najužitočnejšiu časť publikácie tvoria kapitoly týkajúce sa praktického uplatnenia techník mentoringu v praxi a kapitoly zaoberajúce sa trendmi v oblasti moderných prístupov zatraktívnenia výučby s využitím ICT a aktivizačných metód výučby.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*