Buďte skvelým vzorom, pretože budete oknom,
cez ktoré bude veľa detí vidieť svoju budúcnosť

Vyberte si z ponuky našich workshopov, prednášok a ďalších podujatí. Všetky aktivity poskytujeme zadarmo a sú skvelou príležitosťou pre váš profesijný a osobnostný rast, ale aj zdieľanie svojich skúseností, nápadov, tiež stratégií a metód učenia. Skrátka skvelými stretnutiami učiteľskej komunity na Liptove, kde sa môžeme navzájom nielen vzdelávať, ale aj obohatiť a inšpirovať. Pridáte sa? 🙂

Formatívne hodnotenie

Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia a kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Učitelia sa dozvedie nielen to, ako hodnotiť rozsah a kvalitu vedomostí, ale ako hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí a zručností zo strany žiakov. Spoločne prídeme na to, čo je a čo nie je formatívne hodnotenie a prečo je dobré používať formatívne hodnotenie. Aký je rozdiel medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z hľadiska cieľa, načasovania, účelu, adresáta hodnotenia, roly učiteľa, zapojenia a motivácie žiakov a efektu na učenie.

Pre koho je workshop určený: učitelia I. a II. stupňa ZŠ
Počet účastníkov: 15
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: RCPU Liptov, Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš
Lektor: Juraj Droppa


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na juraj.droppa@skolaufilipa.sk

Naše hodnoty

Ak chcete na vašej škole naštartovať posilnenie žitých hodnôt, ponúkame workshop, cez ktorý si môžete vaše každodenne žité hodnoty vedomejšie ohmatať a vybrať si tie, s ktorými naozaj rezonujete. Bude to participatívny proces hľadania vašej živej “školskej ústavy” – Kto sme? Aké sú naše hodnoty? Výstupom tématického dňa môže byť autentická dohoda na hodnotách, ktoré chce škola podporovať, akýsi živý etický kódex, ktorý bude dobrým a v tíme prevereným podkladom pre vypracovávanie či obnovovanie Koncepčného zámeru školy, Školského vzdelávacieho programu, Školského poriadku či vízie školy.

Pre koho je workshop určený: celý učiteľský kolektív ZŠ
Počet účastníkov: všetci učitelia školy
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: u vás v škole
Lektor: Juraj Droppa


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na juraj.droppa@skolaufilipa.sk

Ako efektívne prezentovať

Efektívna prezentácia učiteľa počas vyučovacej hodiny je dobrým predpokladom na naplnenie cieľa hodiny ako aj motiváciu žiakov a študentov. Kurz ponúkne pohľad na kľúčové princípy efektívnej prezentácie, poukáže na najčastejšie chyby pri prezentovaní a poskytne účinné riešenia, ako sa im vyhnúť a naplniť očakávania poslucháčov – žiakov a študentov.

Pre koho je workshop určený: celý učiteľský kolektív ZŠ
Počet účastníkov: všetci učitelia školy
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Andrea Božeková


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na bozekova@rcpuliptov.sk

Výchovný štýl učiteľa

Vplyv výchovného štýlu – ako rodičov, tak aj učiteľov – na emocionalitu a správanie detí je nepopierateľný. Žiaci sú ochotnejší spolupracovať a lepšie napredujú, keď sa cítia akceptovaní a oceňovaní. Prednáška je zameraná na odhalenie jednotlivých výchovných štýlov učiteľa. Prináša podrobný pohľad na súčasti výchovného štýlu a na spôsoby, akými sa pôsobenie týchto štýlov premieta do vzťahov žiakov a učiteľov, do atmosféry v triede apod.

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: ľubovoľný
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Alexandra Lozovská


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na lozovska@rcpuliptov.sk

Rodičovské združenie- párty, ktorú si vieme užiť

Rodičovské združenie je v našich školách povinná jazda. Od učiteľa vyžaduje množstvo práce a prípravy a málokedy prináša zadosťučinenie. Rodičia ho berú ako povinné nutné zlo.
Táto prednáška ponúka nový pohľad na stretnutia učiteľov a rodičov, ponúka možnosti ako sa napojiť na rodičov, ako prezentovať akademický prospech žiakov, ako informovať o nepríjemných skutočnostiach, ako spolu zvoliť funkčné stratégie zmeny tak, aby ich rodičia podporovali. To všetko pre to, aby spojenie učiteľa s rodičmi slúžilo spoločnému cieľu – podporiť úspech detí. „

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: ľubovoľný
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Alexandra Lozovská


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na lozovska@rcpuliptov.sk

Outdoor aktivity s mládežou

Pracovník s mládežou získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci
s mládežou. Získa informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými
typmi aktivít.
Absolvent bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež. Absolvent zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: max 15
Kedy: podľa dohody
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Kvetka Legerská


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na legerska@rcpuliptov.sk

Hýbadlo- inšpiratívny klub pre prvostupniarov

„Ste učiteľ, ktorý rieši nejaký problém a neviete sa pohnúť ďalej?
Niečo sa osvedčilo, ale niekedy máte pocit, že nič nefunguje?
Príďte medzi ľudí, ktorí vám rozumejú viac ako ktokoľvek iný, pretože čelia rovnakým problémom.
Učme sa jeden od druhého, obohacujme sa navzájom a nebojme sa pýtať a ukázať, že niečo vieme či nevieme.
Rozprávajte sa, zdieľajte svoje nápady, postrehy, spôsoby, metódy, stratégie,… a inšpirujte jeden druhého na stretnutiach učiteľov. Hýbadlo povedie skúsená a dlhoročná prvostupniarka Slávka Bencúrová

Pre koho je workshop určený: učitelia I. stupňa ZŠ
Počet účastníkov: ľubovoľný
Kedy: utorok o 15:00
Kde: RCPU Liptov, Hurbanova 6


Máte záujem o workshop?
Napíšte mail na bencurova@rcpuliptov.sk

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*